Kjøpsbetingelser

Innledning
Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen. 

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp mellom næringsdrivende og forbrukere.

Når vi mottar din bestilling, sender vi automatisk en ordrebekreftelse til deg på e-postadressen du har oppgitt. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Dersom du oppdager feil eller mangler ved bestillingen ta kontakt med selger på telefon eller e-post.

Partene
Selger er:
Kennel Ometyst
Nannestadvegen 208
2030 Nannestad
Epost: post@kennelometyst.no
tlf. +47 93410123
Org. nr. 994941712

og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Pris
Den oppgitte prisen for tjenesten er den totale prisen kjøper skal betale. 

Avtaleinngåelse
Kennel Ometyst kan ikke inngå avtaler med mindreårige uten foresattes godkjenning. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 15 år. 

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Betalingen
Selgeren krever betaling for kurset/privattimen samtidig med bestillingen. Som betalingsmiddel benytter vi PayPal. 

Levering
Levering er skjedd når kjøper har startet på kurset.   

Angrerett
Angrerettskjema er tilgjengeliggjort for kjøper på selgers nettsider.

Når angreretten benyttes, faller partenes plikter til å oppfylle avtalen bort. Kjøper vil ikke lenger kunne delta på kurset/privattimen, og selger plikter ikke å gjennomføre kurset.

Angreretten må imidlertid benyttes innen 24 timer før kursstart for at kjøper skal ha krav på å få refundert hele beløpet han/hun har betalt.

Dersom kurset er påbegynt før angrerett benyttes, men før kurset er gjennomført i sin helhet, vil kjøper ikke kunne angre på gjenværende del av kurset. 

Ved benyttelse av angreretten skal selger tilbakeføre forpliktet beløp til kjøper i løpet av maksimalt 14 dager.

Oppfyllelse:
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving:
Dersom selgeren av en eller grunn blir forhindret fra å gjennomføre kurset/privattimen til avtalt tid, skal selgeren tilby en alternativ dato/tid. Dersom ny dato/tid ikke er mulig for kjøper, kan kjøperen heve kjøpet. 

Gebyr ved avbestilling eller uteblivelse fra tjenestene:
Dersom kjøperen avbestiller tjenesten innen 24 timer fra avholdelse belastes ikke kjøper for dette. Ved avbestilling eller endring mindre enn 24 timer før avholdelse kan kjøper bli belastet 10% av kjøpesummen. Ved uteblivelse fra avtalt tjeneste uten forutgående varsel, belastes kjøper for kurset i sin helhet. 

Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil ikke bli utlevert til andre.

Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på www.forbrukerradet.no.